• Profesionālās tālākizglītības programmas

  Программы дальнейшего профессионального образования

  Mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu mazāku par 750 kW

   

  Progrmmā uzņem personas vismaz 18 gadu vecumā ar iepriekš iegūto vidējo izglītību un vismaz 6 mēnešu darba stāžu mašīntelpās uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, lielāku par 200 kW. Programmas īstenošanas ilgums ir 1920 mācību stundas.

   

  Programmas mērķis:

   

  Programma paredzēta kuģu mehāniķu sagatavošanai atbilstoši Latvijas Republikas profesijas standarta prasībām, ņemot vērā starptautisko konvenciju STCW un STCW(F) prasības. Atbistība šo konvenciju prasībām dod iespēju mūsu absolventiem strādāt uz jūras, piekrastes un iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu mazāku par 750 kW starptautiskajā kuģošanā.

   

   

   

  Programmā jūs iemācīsieties:

   

  1. pildīt sardzes pienākumus;

  2. kontrolēt iekārtu, mehānismu un sistēmu darba parametrus;

  3. plānot, organizēt un veikt kuģa mehānisko, elektrisko un elektronisko sistēmu ekspluatāciju un remontu;

  4. nodrošināt degvielas, smērvielu, rezerves daļu un citu materiālu pasūtīšanu un saņemšanu;

  5. saprast pavēles angļu valodā un izteikties saprotami jautājumos, kas saistīti ar sardzes pienākumu izpildi;

  6. nodrošināt vides piesārņojuma novēršanas prasību ievērošanu;
  7. saglabāt kuģa jūrasspēju;
  8. novērst un kontrolēt ugunsgrēku uz kuģa;
  9. darbināt dzīvības glābšanas līdzekļus;
  10. sniegt cietušajiem pirmo palīdzību;
  11. uzraudzīt tiesību aktu prasību izpildi;
  12. piemērot vadītāja un komandas darba prasmes;
  13. veicināt personāla un kuģa drošību.

   

  Svarīgi, ka programmā iegūtas tehniskas zināšanas un prasmes labi noderēs arī meklējot darbu krasta uzņēmumos, kā arī mājas saimniecībā un sadzīvē.

   

   

  __________________

  Механик на судах с мощностью двигателя меньше 750 кВт

   

  В программу принимаются лица не моложе 18 лет, имеющие образование в объеме средней школы и стаж работы 6 месяцев в машинном отделении на судах с мощностью главных двигателей более 200 кВт. Длительность программы 1920 учебных часов.

   

  Цель программы:

   

  Программа предназначена для подготовки судовых механиков в соответствии с требованиями стандарта профессии Латвийской Республики, принимая во внимание требования Международных конвенций STCW и STCW(F). Соответствие требованиям этих конвенций дает возможность нашим выпускникам работать на судах с мощностью двигателя меньше 750 кВ дальнего, прибрежного и внутреннего плавания в международных рейсах.

   

  В программе вы научитесь:

   

  1. исполнять вахтенные обязанности;

  2. контролировать работу судовых машин, механизмов и систем;

  3. планировать, организовать и проводитть эксплуатацию и ремонт судовых механических, электрических и электронных систем;

  4. обеспечивать заказ и получение топлива, смазочных материалов, запасных частей и других материалов;

  5. понимать приказы и объясняться на английском языке по вопросам, связанным с исполнением вахтенных обязанностей;

  6. соблюдать требования по защите среды от загрязнения;

  7. поддерживать живучесть судна;

  8. предотвращать и тушить пожары на судне;

  9. приводить в действие судовые спасательные средства;

  10. оказывать первую помощь пострадавшим;

  11. соблюдать требования нормативных актов;

  12. действовать как лидер и член команды;

  13. поддерживать безопасность судна и экипажа

   

  Важно, что приобретенные у нас технические знания и навыки могут хорошо пригодиться также при устройстве на работу на берегу, в домашнем хозяйстве и в быту.

   


   

  __________________

  Motorists

   

  Progrmmā uzņem personas vismaz 16 gadu vecumā ar iepriekš iegūto pamatizglītību vai vidējo izglītību. Programmas īstenošanas ilgums ir 3-4 mēneši, iekļaujot 2 mēnešu jūras praksi.

   

  Programmas mērķis:

   

  Programma paredzēta kvalificēto motoristu sagatavošanai atbilstoši Starptautiskās konvecijas "Jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīsanas standarti" (STCW Konvencija) prasībām. Atbilstība šīs konvencijas standartiem dod iespēju mūsu absolventiem strādāt uz pasaules tirdzniecības flotes kuģiem.

   

   

  Programmā jūs iemācīsieties:

  1. izpildīt sardzes pienākumus atbilstoši noteiktajai kartībai;
  2. uzraudzīt un kontrolēt kuģa mašīnu un sistēmu darbību;
  3. apkalpot un remontēt mašīnas, mehānismus un sistēmas;
  4. droši lietot elektrisko aprīkojumu un instrumentus;
  5. saprast pavēles angļu valodā un izteikties saprotami jautājumos, kas saistīti ar sardzes pienākumu veikšanu;
  6. izmantot avārijas un ugunsdzēšanas aprīkojumu; 
  7. piemērot kuģa aizsardzības procedūras;
  8. sniegt cietušajiem pirmo palīdzību.

  Svarīgi, ka iegūtas pie mums tehniskas zināšanas un prasmes labi noderēs arī meklējot darbu krasta uzņēmumos, kā arī mājas saimniecībā un sadzīvē.

   

   

   

  __________________

  Моторист

   

  В программу принимаются лица не моложе 16 лет, имеющие образование в объеме основной или средней школы. Длительность программы 3-4 месяца, в том числе 2 месяца морской практики.

   

  Цель программы:

   

  Программа предназначена для подготовки квалифицированных вахтенных мотористов в соответствии с требованиями Международной конвенции "Стандарты подготовки, сертификации и несения вахты для моряков" (Конвенция STCW). Соответствие стандартам этой конвенции дает возможность нашим выпускникам работать на судах мирового торгового флота.

   

  По этой программе вы научитесь:

   

  1. исполнять вахтенные обязанности в установленным порядке;

  2. контролировать работу судовых машин и механизмов;

  3. обслуживать и ремонтировать машины, механизмы и системы;

  4. пользоваться электрооборудованием и инструментами;

  5. понимать приказы и объясняться на английском языке по вопросам, связанным с исполнением вахтенных обязанностей;

  6. пользоваться аварийным и пожарным оборудованием;

  7. выполнять действия по защите судна;

  8. оказывать первую помощь пострадавшим.

   

  Важно, что приобретенные у нас технические знания и навыки могут хорошо пригодиться также при устройстве на работу на берегу, в домашнем хозяйстве и в быту.


   

  __________________